Català  ·  TEL. +376747020 · EMAIL ad2eord@educand.ad
Català  · 

Com treballem

El treball cooperatiu

Aprendre a treballar junts

 

Què és el treball cooperatiu?

És una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns.

Respon a una concepció de l'educació oberta, flexible i participativa que és el nucli de les societats democràtiques. L'aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d'ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculin estretament entre ells, de manera que cada un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir l'èxit tant a nivell grupal com individual.

 

 
 

Per què treballem de forma cooperativa?

La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s'introdueixen punts de mira diferents, permeten a l'alumne aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

Totes les interaccions que es donen mentre es treballa de manera cooperativa ajuden a establir relacions solidàriesrespectar les diferents perspectives i desenvolupar les habilitats socials que els membres del grup necessiten per treballar en col·laboració mentre es posen en pràctica.

El treball cooperatiu pren com a objectiu que el grup arribi a assolir una meta comuna i, per aconseguir-la, l'èxit dels companys és tan important com el propi èxit. Per tant, es busca que cadascú rendeixi aportant el millor d'ell mateix per aconseguir els millors resultats grupals.

A més, el treball cooperatiu comporta la millor assimilació i aplicació dels coneixements analitzats i interpretats en grup.

 

 
 

Quins objectius volem aconseguir?

Els objectius que volem aconseguir fent que els alumnes facin servir el treball cooperatiu són els següents:

  • Establir relacions solidàries entre els alumnes.
  • Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  • Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  • Augmentar la cohesió del grup.
  • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  • Respectar els diferents punts de vista.

 

 
 

Els grups a l'aprenentatge cooperatiu

Els grups han de ser d'entre 3 i 5 membres i heterogenis. Per ser efectius han de ser de llarga durada, per donar temps als membres a establir els lligams i la confiança necessaris per poder funcionar com a grup cooperatiu.